Privacyverklaring Van den Bosch

Ingangsdatum van deze privacyverklaring: 5 april 2018

Introductie
Van den Bosch waardeert de interesse die je in ons bedrijf en onze dienstverlening hebt getoond door jouw bezoek aan onze website en verwante communicatiekanalen, zoals onze socialmediakanalen.
Deze privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die worden verzameld of gebruikt door Van den Bosch. We vinden het belangrijk dat je precies weet welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welke doelen we deze gegevens gebruiken en hoelang we deze gegevens bewaren. Vandaar dat we een privacyverklaring hebben opgesteld. Van den Bosch gaat zorgvuldig om met je gegevens en we zorgen ervoor dat elke verwerking van je persoonsgegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. We raden je aan deze privacyverklaring aandachtig door te nemen voordat je van onze website gebruikmaakt.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking? 
Dit is de privacyverklaring van Van den Bosch Transporten B.V. en alle aan haar gelieerde ondernemingen (in deze privacyverklaring ook te noemen “Van den Bosch”), en specifiek voor de website www.werkenbijvandenbosch.com en verwante communicatiekanalen, zoals onze socialmediakanalen. Alle ondernemingen die onderdeel uitmaken van de Van den Bosch Group voeren een eenzelfde privacybeleid. De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens is/zijn de onderneming(en) binnen de Van den Bosch Group met wie je je gegevens deelt, bijvoorbeeld Van den Bosch Transporten B.V, gevestigd op het adres: Hoogven 10 in Erp, Nederland.

Doel van gegevensverwerking
De activiteiten van Van den Bosch bestaan uit het inrichten van wereldwijde supply chain-activiteiten voor klanten in de levensmiddelen- en chemische industrie, waarbij Van den Bosch zich onderscheidt als specialist in intermodaal transport. Transport per weg, water en spoor worden optimaal gecombineerd om zowel vloeibare als droge bulkgoederen naar de juiste bestemming te transporteren. Ten behoeve van deze dienstverlening houdt Van den Bosch zich ook bezig met het werven van haar medewerkers via diverse kanalen, waaronder deze website. Persoonsgegevens die aan Van den Bosch worden doorgegeven worden uitsluitend door ons gebruikt om een verantwoord, effectief en efficiënt wervings- en selectieproces mogelijk te maken. Onder andere worden gegevens gebruikt om sollicitaties te verwerken en te beoordelen, om eventuele vragen te beantwoorden en/of contact met je op te nemen.

Het soort gegevens dat we verzamelen
Van den Bosch verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten rechtstreeks of door middel van formulieren en/of aangehechte cv’s via een emaillink op onze website. Van den Bosch verzamelt en verwerkt ook persoonsgegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of email.

Tijdens je interactie met Van den Bosch kunnen wij je om bepaalde gegevens vragen of deze ontvangen, zoals: 
• voor- en achternaam, voorletters;
• emailadres;
• adres, postcode en woonplaats;
• leeftijd en/of geboortedatum;
• telefoonnummers;
• sociale-mediaprofielen;
• geslacht;
• opleidingsniveau;
• beschikbaarheid; 
• curriculum vitae;
• legitimatiebewijs;
• diploma’s;
• interesses;
• motivatie.
Dit is inclusief, maar niet beperkt tot, alle online en offline gegevensverzamelingen van alle soorten persoonsgegevens.

Voor het in behandeling nemen van sollicitaties is het vereist minimaal de volgende gegevens te verstrekken: voor- en achternaam, emailadres, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer, curriculum vitae. Het is niet verplicht de overige hierboven genoemde persoonsgegevens te verstrekken.

Van den Bosch verzamelt en verwerkt geen bijzondere (gevoelige) persoonsgegevens van sollicitanten, zoals gegevens die je ras of etnische afkomst, politieke of godsdienstige overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksuele geaardheid onthullen. Indien een sollicitant toch bijzondere persoonsgegevens aan Van den Bosch verstrekt, geeft de sollicitant toestemming aan Van den Bosch om deze te verwerken en te gebruiken voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt.

Bewaren van gegevens
Van den Bosch zal de door jou verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het verwerkelijken van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen en conform de daarvoor geldende wettelijke bewaartermijnen. Ga je naar aanleiding van je sollicitatie een dienstverband aan met Van den Bosch, dan worden jouw persoonsgegevens onderdeel van je personeelsdossier met onder andere als doel om de arbeidsovereenkomst op te stellen en/of uit te voeren.

Jouw persoonsgegevens delen met anderen?
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt en gedeeld binnen de Van den Bosch Group. Zonder jouw toestemming zal Van den Bosch je gegevens niet aan derde partijen verstrekken voor andere doeleinden dan in deze privacyverklaring genoemd. Van den Bosch kan in sommige gevallen gebruikmaken van derde partijen, bijvoorbeeld voor het hosten van haar centrale database. Daarbij worden afspraken gemaakt over de technische en organisatorische maatregelen die genomen worden om jouw persoonsgegevens te beschermen.

Jouw gegevens worden in beginsel binnen de Europese Unie (EU) opgeslagen. De mogelijkheid bestaat echter dat Van den Bosch bepaalde gegevens opslaat op servers buiten de EU. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat jouw persoonsgegevens gedeeld worden met ondernemingen binnen Van den Bosch die gevestigd zijn buiten de EU. Van den Bosch zal er voor zorgen dat deze opslag en verwerking altijd in overeenstemming is met de wet.

Van den Bosch kan jouw gegevens verder verstrekken aan derden als je daar zelf toestemming voor hebt gegeven. Van den Bosch kan ook gegevens aan derden verstrekken als deze gegevens niet tot jou persoonlijk kan worden herleid. Ten slotte kan Van den Bosch jouw gegevens aan derden verstrekken als Van den Bosch daartoe verplicht is op grond van de wet en als Van den Bosch dat nodig vindt om haar rechten te beschermen.

Op de website van Van den Bosch kunnen hyperlinks staan die je naar een website van een andere partij doorverwijzen. Van den Bosch heeft geen zeggenschap over diensten en websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het is dus mogelijk dat voor deze diensten en websites van derden een ander privacybeleid geldt. Deze privacyverklaring van Van den Bosch heeft alleen betrekking op gegevens die door Van den Bosch (rechtstreeks) van jou zijn verkregen. Van den Bosch accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Jouw rechten
Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren aan te vullen of te verwijderen. Als je wilt weten welke gegevens Van den Bosch over jou verzamelt, kun je ons vragen om een overzicht te sturen van deze gegevens. Dit verzoek kun je doen via hr@vandenbosch.com waarna Van den Bosch jouw verzoek binnen 4 weken in behandeling zal nemen.

Als je je gegevens wilt laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of afschermen, kun je daarvoor ook een verzoek sturen via het hierboven vermelde emailadres. Van den Bosch zal jouw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. 

Indien Van den Bosch besluit een verzoek niet uit te voeren, zullen wij aangeven waarom we dat niet zullen doen.

Hoe we jouw persoonsgegevens beschermen
Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens die je ons verstrekt. Van den Bosch maakt gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen om verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan. Wij passen bijvoorbeeld toegangsbeveiliging toe, gebruiken beveiligde servers en firewalls en coderen bepaalde typen gegevens.

Minderjarigen
Onze website www.werkenbijvandenbosch.com en onze diensten zijn normaal gesproken niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van een ouder, wettelijk vertegenwoordiger of voogd. Kinderen jonger dan 16 jaar die reageren naar aanleiding van onze website dienen toestemming te hebben van ouders, wettelijk vertegenwoordiger of voogd. Het is ons beleid om te voldoen aan de wetgeving voor wat betreft vereiste toestemming van een ouder of voogd voor het verzamelen, gebruiken of vrijgeven van gegevens van kinderen. Van den Bosch adviseert ouders om de onlineactiviteiten van hun kinderen actief in de gaten te houden, om zo te voorkomen dat gegevens over kinderen verzameld en verwerkt worden zonder ouderlijke toestemming. Als je vermoedt dat wij persoonsgegevens hebben verzameld van een persoon jonger dan 16 jaar, neem dan contact op met ons via hr@vandenbosch.com.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vind je op www.werkenbijvandenbosch.com. We raden je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. In de privacyverklaring wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven. 

Een nieuwe privacyverklaring is na plaatsing van kracht. Indien je niet instemt met de aangepaste verklaring, kun je overwegen de website van Van den Bosch niet langer te gebruiken. Door gebruik te maken van onze website en direct of indirect via de website gegevens te versturen (al dan niet on- of offline of via email) nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, ga je akkoord met de herziene privacyverklaring.

Vragen?
Mocht je vragen hebben over deze privacyverklaring, dan kun je contact opnemen met hr@vandenbosch.com.